„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”

Łk 6,37-38

Róża (fragment) - foto

„ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ ...”

„Bóg nie jest winny zła, które spotyka człowieka. Zło jest zawsze skutkiem grzechów osobistych lub cudzych. Bóg nigdy nie godzi się na grzech, który jest zawsze czyjąś krzywdą. Bóg jest Miłością, a to znaczy, że kochając obdarza człowieka wolną wolą, bo tylko w ten sposób człowiek ma możliwość sam pokochać. Po drodze dzieją się wielkie tragedie wynikające z grzechów. Najpierw zgrzeszyła część aniołów. Ta część aniołów dokonała definitywnego wyboru z wolnej woli w sprzeciwie wobec woli Bożej. Dokonała tego wyboru w sytuacji, kiedy wiedziała jaki jest Bóg w dużo większym stopniu, niż my. My nie mamy na ziemi zdolności takiego poznania chyba, że w sytuacji wyjątkowej łaski Bożej, dlatego ten wybór aniołów jest tak przerażająco definitywny. Na ziemi toczy się zacięta walka o dusze ludzkie. Szatan, który inteligencją przewyższa wszelką inteligencję ludzką nie może znieść, że Bóg nie zrezygnował z planu stworzenia ziemi i człowieka. Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. Bóg mógł liczyć, że człowiek w raju jednak nie zgrzeszy, bo taka jest natura miłości, która nie jest ślepa, ale rozumna i wierzy do końca, że będzie odwzajemniona.

Kiedy jednak człowiek zgrzeszył, Bóg - w nadmiarze swojej miłości - nie zawahał się natychmiast dać ratunek. Podjął święty trud zawierania z człowiekiem przymierzy, pomimo że człowiek Boga wciąż obrażał i tylko nieliczni wierni rzeczywiście podążali za Jego wskazaniami. W ten sposób Bóg objawił się człowiekowi i zaprosił do uczestnictwa w Jego Planie Zbawienia.

Bóg dał człowiekowi Siebie w Osobie Jezusa Chrystusa. Dla Niego powołał nas do życia. Przez miłość jesteśmy rzeczywistą Jego własnością, bo stworzył nas z miłości i aby obdarzać miłosnym nadmiarem wewnętrznego udzielania w tajemnicy Trójcy Świętej. Dźwignął nas w naszej grzesznej nędzy i podniósł do, utraconej przez pierwsze nieposłuszeństwo, nowej godności dziecka Bożego. Odkupił nas własną Krwią, przyjmując z miłości do nas i dobrowolnie krzyżową śmierć. Panu Bogu to cierpienie na pewno nie było potrzebne.„

„SOYEZ PRUDENTS ...„

„Dieu n'est pas coupable du mal que touche les hommes. Le mal est toujours le résultat des péchés personnels ou des péchés des autres. Dieu n'accepte jamais le péché qui est toujours un dommage subit par l'homme. Dieu est l'Amour, et cela veut dire que par son amour Il offre à l'homme le libre arbitre parce que de cette maniere l'homme est capable d'aimer. Chemin faisant, de grandes tragédies se produisent à cause des péchés. Tout d'abord, une partie des anges a péché. Cette partie des anges a fait un choix définitif du libre arbitre en s'opposant à la volonté de Dieu. Elle a fait ce choix dans une situation ou elle savait mieux que nous comment était Dieu. Nous n'avons pas cette possibilité de connaissance, sauf le cas d'une extraodinaire grâce de Dieu, ce qui explique pourquoi ce choix des anges est tellement effrayant. Une bataille féroce pour les âmes humaines a lieu sur la terre. Satan, qui surpasse en son intelligence toute intelligence humaine ne peut pas supporter le fait que Dieu n'a pas abandonné son projet de création de la terre et de l'homme. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu pouvait s'attendre a ce que l'homme dans le paradis ne péchàt pas parce que telle est la nature de l'amour qui n'est pas aveugle, mais raisonnable et croit jusqu'à la fin qu'il sera réciproque.

Mais quand l'homme a péché, Dieu - dans la puissance de son amour - n'a pas hésité a lui offrir immédiatement le secours. Il a fait un saint effort pour conclure des alliances avec l'homme, en dépit du fait que l'homme offensait Dieu et que uniquement certains fideaient vraiment ses préceptes. De cette façon, Dieu s'est révélé à l'homme et l'a invité à participer à son plan du sauvetage.

Dieu a donné à l'homme Lui-même dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour Lui qu'il nous a appelés à vivre. Grâce à son amour, nous appartenons à Lui parce qu'Il nous a créés par l'amour et pour nous offrir une surabondance de l'amour décerné en interne dans le mystere de la Trinité Sainte. Il nous a soulevé de notre misère peccable et Il nous a soulevé vers une nouvelle dignité de l'enfant de Dieu perdue par la première désobéissance. Il nous a racheté de son propre Sang acceptant par amour pour nous et de Sa propre volonté la mort sur la croix. Cette souffrance n'a pas certainement été nécessaire au Seigneur Dieu.„

Fotografia przedstawia fragment rzeźby, która znajduje się przy wejściu do
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej
.

Pierwsze tłumaczenie książki:
Agata Brataniec

Korekta autorska:
Renata Kucharska

Korekta stylistyczno-merytoryczna
całego tłumaczenia:
poszukuję native speakera
z wykształceniem teologicznym

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2012-2013.